Integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

ALLMÄNT

Ägare till aktuell webbplats är Total Media & Reklam och denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen behandlas och används.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Total Media & Reklam i Finspång AB med organisationsnummer 556742-9047 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Total Media & Reklam behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Total Media & Reklam. I sådant fall kommer Total Media & Reklam inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Total Media & Reklam behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Total Media & Reklam som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Total Media & Reklam kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Total Media & Reklam ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Total Media & Reklam samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på aktuell webbplats.

Total Media & Reklam samlar dessutom icke-personlig information vid besök på aktuell webbplats. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

HUR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter i form av namn, mejladress och andra uppgifter inskickade via formulär bevaras i vårt e-postprogram.

VARFÖR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Total Media & Reklam bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Total Media & Reklams produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av aktuell webbplats

HUR LÄNGE VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Total Media & Reklam sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Total Media & Reklam kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Total Media & Reklams rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Total Media & Reklam kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Total Media & Reklam kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Total Media & Reklam räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.
Total Media & Reklam för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem. Total Media & Reklam överför dessutom personuppgifter till leverantör inom EU/EES och Mailchimp i USA för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av aktuell webbplats lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics. Total Media & Reklam för slutligen över personuppgifter till leverantör inom EU/EES som tillhandahåller tjänst för digital signering av avtal och offerter.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Total Media & Reklams rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Total Media & Reklam vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Total Media & Reklam säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Total Media & Reklam har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. De anställda hos Total Media & Reklam är skyldiga att följa Total Media & Reklams regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

COOKIES

Total Media & Reklam använder sig av så kallade cookies på aktuell webbplats. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på aktuell webbplats för att kunna:

 • se information som besöksstatistik
 • se vilka operativsystem som används
 • se vilka webbläsare som används
 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av aktuell webbplats som avsett.

TOTAL MEDIA & REKLAM SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Det kan uppstå tillfällen där Total Media & Reklam inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar Total Media & Reklam personuppgifter enligt de instruktioner Total Media & Reklam fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Total Media & Reklam kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Total Media & Reklam få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Total Media & Reklam förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

KONTAKTINFORMATION

Total Media & Reklam ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@totalmedia.se eller Total Media & Reklam, Box 146, 612 24 Finspång, med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.

Uppdaterades: 2020-01-14

Scroll to top