Hus

Varför totalentreprenad kan vara det bästa valet för ditt byggprojekt

Totalentreprenad erbjuder en omfattande lösning för dem som står inför ett byggprojekt, vare sig det gäller nybyggnation eller en större renovering. Genom att engagera en enda entreprenör för hela projektet, från planering och design till genomförande och leverans, får kunden tillgång till expertkunskap och erfarenhet inom byggindustrin som kan förutse och undvika potentiella problem. Detta bidrar till en smidig process där all kommunikation sker via en enda kontaktpunkt, vilket ökar effektiviteten och snabbar på beslutsprocessen.

Med totalentreprenad fastställs en fast kostnad för hela byggprojektet, vilket ger en större förutsägbarhet och ekonomisk trygghet för kunden. Entreprenören ansvarar för att hantera och minimera risker som kan påverka projektet och hålla kostnaderna inom den överenskomna budgeten. Detta upplägg förenklar byggprocessen markant och minskar risken för oväntade förseningar eller kostnadsöverskridanden, vilket gör totalentreprenad till ett attraktivt val för bygg- och renoveringsprojekt.

Vad är totalentreprenad?

Totalentreprenad innebär ett omfattande åtagande där en enda entreprenör (totalentreprenören) är ansvarig för både projektering och utförande av ett byggprojekt. Detta upplägg är särskilt fördelaktigt för personer som överväger att bygga ett nytt hus eller genomföra en större renovering, eftersom det förenklar kommunikationen och beslutsprocesserna genom en enda kontaktpunkt.

Nyckelaspekter av totalentreprenad

 1. Enhetlig ansvarighet: Totalentreprenören tar på sig hela ansvaret från design till färdigställande, vilket minskar risken för missförstånd och fel som kan uppstå när flera entreprenörer är inblandade.
 2. Kostnadseffektivitet: Genom att hantera både design och utförande kan totalentreprenören oftare hålla projektet inom den ursprungliga budgeten.
 3. Tidsbesparing: Med en entreprenör som hanterar alla aspekter av projektet, från start till mål, kan byggprocessen ofta genomföras snabbare.

Viktiga överväganden

 • Avtal och försäkringar: Det är kritiskt att upprätta ett korrekt avtal som täcker alla aspekter av projektet. Totalentreprenader använder ofta standardavtalet ABT 06 som inkluderar bestämmelser för byggnads-, installations- och underhållsarbeten.
 • Beroende av entreprenörens kompetens: Projektets framgång är starkt beroende av totalentreprenörens förmåga och pålitlighet. Det är därför viktigt att noggrant välja en kvalificerad entreprenör.
 • Kundens roll: Trots att totalentreprenören har huvudansvaret, är det viktigt att kunden tydligt specificerar funktionella krav och önskemål i kontraktet för att säkerställa att slutresultatet blir som förväntat.

Genom att förstå dessa nyckelaspekter kan individer som planerar stora byggprojekt fatta välgrundade beslut om att välja totalentreprenad som en effektiv och potentiellt kostnadsbesparande lösning.

Fördelar med totalentreprenad

Effektivitet och expertis

Totalentreprenörer bidrar med omfattande erfarenhet och expertis från tidigare projekt. De känner till de bästa metoderna, materialen och teknikerna för att säkerställa att projektet slutförs effektivt och framgångsrikt. Denna expertis är särskilt värdefull för personer som överväger att bygga ett nytt hus eller genomföra en större renovering.

Hantering och koordinering

En totalentreprenör ansvarar för att hantera alla aspekter av projektet, inklusive koordinering av olika entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer. De schemalägger arbetet, hanterar kommunikationen mellan parterna och ser till att projektet fortskrider smidigt och i tid.

Riskhantering

Genom att välja totalentreprenad överförs vissa risker och ansvar till entreprenören. De ansvarar för att arbetet överensstämmer med regler och standarder. Om problem eller fel uppstår är det entreprenörens ansvar att åtgärda dessa.

Kostnadskontroll

Totalentreprenörer ger en tydlig bild av de totala projektkostnaderna från början. De förhandlar med underentreprenörer och leverantörer för att få de bästa priserna och hanterar budgeten effektivt. De hjälper också till att fastställa realistiska tidsramar och ser till att projektet slutförs inom de överenskomna tidsfristerna.

Enkel kommunikation

Med totalentreprenad har du en enda kontaktpunkt, vilket minimerar behovet av kommunikation och samordning med flera parter. Detta förenklar kommunikationen och sparar tid, vilket är avgörande för dem som bygger nytt eller renoverar stort.

Omfattande garantier och försäkringsskydd

Totalentreprenören ansvarar för hela projektet, vilket ofta inkluderar mer omfattande garantier och försäkringsskydd. Detta ger en extra trygghet för byggherren, vilket är en betydande fördel när man investerar i stora byggprojekt.

Utmaningar och överväganden

Definiera projektets omfattning tydligt

Det är avgörande att tydligt definiera projektets omfattning, kostnader och tidslinje i entreprenadavtalet. Detta säkerställer en smidig process och förhindrar missförstånd, vilket är särskilt viktigt för individer som planerar att bygga ett nytt hus eller genomföra en omfattande renovering.

Utmaningar med totalentreprenad

 1. Kräver starkt förtroende: Att välja totalentreprenad kräver starkt förtroende för entreprenörens förmåga att framgångsrikt slutföra projektet. Detta kan vara en risk om entreprenören inte lever upp till förväntningarna.
 2. Begränsad flexibilitet: Med totalentreprenad är flexibiliteten att välja underentreprenörer och material begränsad, vilket kan vara en nackdel om specifika preferenser finns.
 3. Potentiellt högre kostnader: På grund av det konsoliderade ansvaret kan totalentreprenad innebära högre kostnader jämfört med andra entreprenadformer.
 4. Minskad insyn i arbetet: Det kan leda till mindre kontroll över processen, eftersom kunden inte får samma insyn i det exakta arbetet som utförs.

Garantier och försäkring

Totalentreprenadkontrakt inkluderar vanligtvis garantier och försäkringsskydd. Det är entreprenörens ansvar att säkerställa att arbetet utförs enligt avtalet och att försäkringen täcker eventuella skador eller fel, vilket ger en ytterligare trygghet för byggherren.

Välja rätt entreprenör för ditt projekt

Att välja rätt entreprenör är avgörande för framgången i ditt byggprojekt, särskilt om du planerar att bygga ett nytt hus eller genomföra en omfattande renovering. Här är några steg för att säkerställa att du gör det bästa valet:

Definiera projektets omfattning

 1. Omfattning av Arbetet: Specificera tydligt vad som ska göras, vilka material som ska användas och vilka standarder som ska följas.
 2. Viktiga dokument: Inkludera ABS 18 och andra viktiga dokument som ritningar och kostnadsberäkningar. Använd standardkontraktet som finns tillgängligt på Villaägarnas webbplats.

Prissättning och betalning

 1. Prismodeller: Överenskom om ett fast pris, löpande räkning eller en kombination av båda.
 2. Betalningsplan: Koppla betalningsplanen till slutfört arbete, inte till specifika tidpunkter.

Tidsplan och kontroll

 1. Start- och slutdatum: Definiera tydligt projektets start- och slutdatum.
 2. Sanktioner vid förseningar: Inkludera en klausul om böter vid förseningar.

Välj entreprenör med omsorg

 1. Referenser och tidigare arbeten: Kontrollera entreprenörens referenser och tidigare arbeten.
 2. Jämför priser och tjänster: Se till att entreprenören har nödvändiga tillstånd och försäkringar.

Byggnadstillsyn

 1. Val av byggnadsinspektör: Kunden kan välja en byggnadsinspektör för att säkerställa att arbetet utförs enligt avtalet. Byggnadsinspektören representerar kundens intressen och kontrollerar att arbetet är av god kvalitet.

Hantering av tvister

 1. Förhandling och medling: Om en tvist uppstår, försök att lösa den genom förhandling. Om detta misslyckas, överväg medling eller skiljedom. Som sista utväg kan rättsliga åtgärder vidtas.

Genom att följa dessa steg kan du som planerar att bygga ett nytt hus eller genomföra en större renovering känna dig trygg i valet av entreprenör och säkerställa att ditt projekt genomförs med högsta möjliga standard. För byggnation kring Finspång med omnejd, så har Anderson & Baggman ( https://andersonbaggman.se/valkommen-till-anderson-baggman/tjanster/totalentreprenad/ ) 50 år av erfarenhet inom bygg och entreprenad.

Scroll to top